Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP OOTD Fashion

OOTD Fashion valt onder Nummer Zestien Bladel BV

Sniederslaan 16
5531 EL Bladel

 

E-mail: klantenservice@nummerzestien.eu 
IBAN nummer: NL 30 RABO 0349 3085 43

BIC code: RABONL 2 U

KvK nr. 76700267
BTW nr. NL 860758497B01


1. Toepassing
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en bestellingen gesloten bij de webshop van OOTD Fashion (onderdeel van Nummer Zestien Bladel BV).
1.2 Nummer Zestien heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen. Nummer Zestien besteedt veel zorg aan de website, doch is niet gebonden in het geval van vergissingen zoals bijvoorbeeld prijs- en typfouten, op de website.

2. Overeenkomsten
2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De juistheid van de door koper bij zijn bestelling ingevoerde gegevens is voor rekening en risico van de koper.
2.2 De overeenkomst kan door de koper binnen 7 werkdagen na ontvangst door de koper van het artikel worden ontbonden: zie artikel 8.
2.3 Nummer Zestien behoudt zich het recht voor om in individuele gevallen een bestelling te weigeren, zonder dat opgave van reden verlangd kan worden.
2.4 Nummer Zestien behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden een bestelling incompleet te leveren. Nummer Zestien zal de koper zo spoedig mogelijk informeren.

3. Prijzen
3.1 Alle genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.2 De op de website weergegeven prijzen kunnen afwijken van de prijzen voor deze artikelen in de Nummer Zestien – filialen.
3.3 Nummer Zestien behoudt zich het recht voor om prijzen in het geval van vergissingen zoals prijs- en typfouten, te corrigeren. Nummer Zestien is niet aansprakelijk voor zodanige onverhoopte vergissingen.

4. Verzendkosten
4.1 De verzendkosten van artikelen binnen Nederland bedragen € 4,50 voor PostNL. Indien het orderbedrag hoger is dan € 50,- worden geen verzendkosten in rekening gebracht.
4.2 De verzendkosten van artikelen naar België bedragen € 6,95 voor PostNL en buitenlandse partners. Indien het orderbedrag hoger is dan € 75,- worden geen verzendkosten in rekening gebracht.
4.3 De verzendkosten van artikelen naar Duitsland bedragen € 6,95 voor PostNL en buitenlandse partners. Indien het orderbedrag hoger is dan € 75,- worden geen verzendkosten in rekening gebracht.
4.4 Voor de verzendkosten van een aantal geselecteerde EU-landen is een overzicht opgenomen op de site: zie klantenservice – bezorgen & afhalen. 

5. Betalingen
5.1 Betaling van de bestelde artikelen inclusief verzendkosten geschiedt altijd geheel vooraf.
5.2 Nummer Zestien biedt de volgende mogelijkheden om te betalen: via iDeal, creditcard (Mastercard, Visa of Maestro) en Bankcontact / Mister Cash. Indien u betaald met een creditcard wordt het geld op moment van betaling gelijk gedebiteerd.

5.3 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten inclusief verzendkosten.  


6. Levering

6.1 Levering zal na de bevestigingsmail zo spoedig mogelijk plaatsvinden, zo mogelijk binnen 1 a 2 dagen na ontvangst van de betaling. Levering zal echter uiterlijk binnen 30 dagen plaatsvinden. Indien de 30 dagen termijn niet gehaald wordt, zal Nummer Zestien de koper hier tijdig en uiterlijk binnen 30 dagen na de orderbevestiging over berichten. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Betalingen zullen per omgaande worden teruggestort.
6.2 Indien een artikel, om wat voor reden dan ook, niet leverbaar is, zal Nummer Zestien de koper daarvan op de hoogte stellen en eventuele betalingen per omgaande terugstorten.
6.3 De bestelde artikelen zullen via PostNL worden bezorgd op het door de koper aangegeven leveringsadres c.q. afhaalpunt. Een afwijkend leveringsadres dient opgegeven te worden tijdens de bestelprocedure.
6.4 Om tot aflevering van een bestelling over te gaan of om de juistheid van een bestelling te controleren, behoudt Nummer Zestien zich het recht voor om de koper te benaderen via E-mail, telefoon of per post. Hierdoor kan vertraging ontstaan in de aflevering, welke niet aan Nummer Zestien mag worden tegengeworpen.
6.5 De bestelde artikelen worden verzonden via PostNL. De voortgang van de verzending van de pakketten kan gevolgd kan worden via Track & Trace van PostNL.
6.6 Nummer Zestien doet haar uiterste best om de aangeboden artikelen zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw af te beelden en te beschrijven, doch afwijkingen in kleur, type, tekst en/of prijs zijn voorbehouden. 

7. Retourneren
7.1 Artikelen die via de webshop van Nummer Zestien zijn besteld, kunnen zonder opgaaf van reden worden geretourneerd, met inachtneming van het onderstaande.
7.2 Vanaf het moment dat de bestelling bezorgd is, heeft de koper de artikelen 14 dagen dagen op zicht. Binnen deze termijn mag de koper de artikelen slechts in die mate bekijken, uitpakken en/of passen voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of men het artikel wenst te behouden, tenzij anders vermeld. Indien de koper het artikel wenst te retourneren kan men, op de bij de bestelling bijgesloten retourbon, aangeven welk artikel hij wenst te retourneren. Op de het informatieblad bij de retourbon staat de te volgen procedure.
7.3 Een artikel dat geretourneerd wordt moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
- het artikel inclusief retourbon moet uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling teruggestuurd worden aan Nummer Zestien,
- het artikel moet ongedragen en onbeschadigd zijn,
- het artikel moet voorzien zijn van de aangehechte prijskaart en label(s), en
- de retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn.
Retourzendingen die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden niet door Nummer Zestien geaccepteerd.
7.4 Het door Nummer Zestien ontvangen aankoopbedrag van het retour gezonden artikel zal binnen 14 dagen worden teruggestort op de bankrekening van de koper. Indien de bestelling is betaald met een cadeaucard zal, voor het deel dat betaald is met de cadeaucard, een shoptegoed uitgegeven worden.
7.5 Via een UPS Access Point kunnen artikelen gratis retour gezonden worden vanuit Nederland. Bij retourzending via een andere vervoerder of vanuit een ander land dan Nederland zijn de kosten van retourzending voor rekening van de koper. Als er een fout is gemaakt door Nummer Zestien zal in geval van retourzending, het aankoopbedrag inclusief verzendkosten, na ontvangst van de geretourneerde artikelen, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen op de bankrekening van de koper worden overgemaakt. Let wel, de verzendkosten zullen enkel geretourneerd worden indien gratis retourneren via een UPS Access Point niet mogelijk is.
7.6 Retourzendingen die niet voldoende gefrankeerd zijn, worden niet in ontvangst genomen en niet gecrediteerd.
7.7 De koper kan het artikel met retourbon ook binnen 14 dagen retourneren bij het desbetreffende filiaal van Nummer Zestien te Bladel en krijgt aldaar de aankoopwaarde van het artikel direct terug. 

8. Herroepingsrecht
8.1 De koper heeft het recht om de bestelling in zijn geheel, zonder opgave van redenen, binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling te herroepen. De koper dient tijdens deze 14 dagen zorgvuldig met de artikelen om te gaan.
8.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de koper, binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling, Nummer Zestien hiervan op de hoogte te stellen. De koper kan de verklaring schriftelijk via modelformulier voor herroepping indienen (zie bijgaand herroepingsformulier) of een duidelijk geformuleerde verklaring per E-mail insturen (gericht aan: klantenservice@nummerzestien.eu). In deze verklaring dient de koper de order te herroepen, alsmede vermelding van naam, adres, woonplaats en ordernummer.
Nummer Zestien zal, indien de herroeping aan de voorwaarden voldoet, per E-mail een bevestiging sturen.
8.3 De koper dient het artikel met retourbon onverwijld, doch niet later dan 14 kalenderdagen na de mededeling van de herroeping, te retourneren aan het op de retourbon vermelde adres. De kosten van retourzending aan Nummer Zestien zijn voor rekening van de koper.
8.4 De retourzending moet voldoen aan de in artikel 7.3 gestelde voorwaarden. De koper is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de artikelen die het gevolg is van het gebruik van de artikelen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de artikelen vast te stellen.
8.5 Na retour ontvangst van de gehele bestelling, zal Nummer Zestien per E-mail een bevestiging sturen van de ontvangst van de bestelling. Hierna zal Nummer Zestien het volledige orderbedrag binnen 14 dagen na retour ontvangst van de bestelling aan de koper restitueren of zodra de koper heeft aangetoond dat de bestelling is teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

9. Klachten
9.1 Nummer Zestien doet haar uiterste best een goed product te leveren, doch raadt de koper aan de geleverde artikelen direct na aflevering te inspecteren op gebreken.
9.2 Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde artikelen kan de koper per omgaande, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, melden aan Nummer Zestien per E-mail of telefoon, onder nauwkeurige opgave van de naam van de koper, het ordernummer en de aard van de gebreken. Nummer Zestien zal haar uiterste best doen de klacht samen met de koper naar tevredenheid op te lossen.
9.3 De verzendkosten voor het retourneren van het artikel zijn in eerste instantie voor rekening van de koper. Indien de klacht gegrond blijkt, zal Nummer Zestien deze verzendkosten restitueren. Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van verzending dan de reguliere standaardverzending, hoeft Nummer Zestien de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet te betalen.

10. Garantie
10.1 Nummer Zestien staat er voor in dat de geleverde artikelen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschrif­ten. Indien overeengekomen staat Nummer Zestien er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
10.2 Een door Nummer Zestien, diens toeleve­rancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wet­telijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover Nummer Zestien kan doen gelden indien Nummer Zestien is tekortge­schoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
10.3 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Nummer Zestien, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de koper bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de na­koming van zijn deel van de overeenkomst.
10.4 De verzendkosten voor het retourneren van het artikel zijn in eerste instantie voor rekening van de koper. Indien de klacht gegrond blijkt, zal Nummer Zestien deze verzendkosten restitueren. Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van verzending dan de reguliere standaardverzending, hoeft Nummer Zestien de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet te betalen.
10.5 Indien het kledingstuk niet volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk is gewassen, men zelf heeft geprobeerd een gebrek te herstellen of de gebruiksaanwijzing of -instructies niet heeft opgevolgd, vervalt de garantie.

11. Toepasselijk recht / bevoegde rechter
11.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Nummer Zestien en de koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Gratis verzending

Gratis verzending vanaf €50. Afhalen is uiteraard altijd gratis!

Veilig betalen

Betaal veilig met iDEAL, Bancontact, VISA en meer!

Bezoek OOTD Fashion

Bezoek ook onze fysieke winkel in Bladel!

Hulp nodig?

Neem contact op met onze klantenservice via 0497 360 088